Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku

Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://publiczneprzedszkolenr7.dlaprzedszkoli.eu/

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku

ul. Okocimska 23

 32-800 Brzesko

Tel. 14 684-94-47

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak lub nieprawidłowy tekst w obiektach graficznych i interakcyjnych
  • brak czytnika ekranu
  • brak głosu syntetycznego
  • brak PJM
  • brak mapy strony

Ułatwienia na stronie podmiotowej

  • możliwość obsługi strony za pomocą klawisza Tab
  • dokumenty są tworzone zrozumiale i czytelnie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-05-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika przedszkola.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Jankowska-Pytel
e-mail: przedszkole7.brzesko@brzesko.pl
Telefon: 14 684- 94-47

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.plStrona otwiera się w nowym oknie

Dostępność architektoniczna

Dla interesantów dostępne jest 1 wejście główne od ulicy Okocimskiej 23, 32-800 Brzesko.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.