Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku

Koncepcja pracy PP7

 

 

,, DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE .

JEŚLI NIE UMIE- NAUCZ...

JEŚLI NIE WIE – WYTŁUMACZ ...

JEŚLI NIE MOŻE - POMÓŻ ... ‘’

J. Korczak

 

Koncepcja Pracy

Publicznego Przedszkola

Nr 7 w Brzesku

na lata 2020 – 2025

 

Koncepcja pracy przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 1/2020/2021z dnia 05 marca2021 r. Koncepcja pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców.

 

Podstawa prawna:

 

1.Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz.1611).

2. Ustawa Prawo Oświatowe – art. 70 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

(Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r. poz.1658).

4. Statut Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku.

I O naszej placówce.

Nazywam się Monika Jankowska-Pytel, od września 2020  roku  pełnię obowiązki dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku.

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku mieści się w Brzesku, w dzielnicy Zielonka przy ul. Okocimskiej 23. Rozpoczęło działalność w 1976 roku. Budynek przedszkola usytuowany jest wzdłuż ulic: Okocimskiej i Cegielnianej, w bliskim sąsiedztwie rzeki Uszwicy z dala od centrum miasta.

 Do przedszkola  uczęszcza około 50 dzieci, w wieku 2,5 – 6 lat. Dzieci są zorganizowane w dwóch grupach zróżnicowanych pod względem wieku:

 

Oddźiał I- ( 2,5-latki, 3-latki, 4-latki),

Oddźiał II- ( 5-latki, 6-latki).

Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw, na której odbywają się zajęcia i w których spożywane są posiłki.

Dzieci mogą bezpiecznie się bawić i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, w którym znajdują się dwa place zabaw, wyposażone w piaskownice, ławeczki i sprzęt ogrodowy: bujaki, zjeżdzalnie, huśtawki, drabinka, kładka.

Przedszkole czynne jest dziewięć godzin ( 7.00-16.00), od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8.00-13.00.

Kadra pedagogiczna liczy 4 nauczycieli: 2 dyplomowanych, 1 kontraktowy, 1 stażysta, wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne  oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiach podyplomowych.

Pracę przedszkola wspomaga 5 pracowników administracji i obsługi, w tym:

Intendent na 0,5 etatu, kucharka, pomoc kucharki, pomoc nauczyciela i 2 woźne oddziałowe, w tym jedna na 0,5 etatu.

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dobrą opiekę, wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Nade wszystko dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc dni adaptacyjne. Wszystkie zamierzenia i działania  zostały zapisane w programie „ Program adaptacji dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną”. Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które realizowane są przez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, czynności samoobsługowe, wystawy.

 

II Wizja

 

Jako dyrektor chcę, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogły odnaleźć radość i szczęście podczas codziennych zabaw. Aby w swoim przedszkolu czuły się ważne i bezpieczne, podczas nauki i zabawy. Swoimi działaniami będziemy dążyć do tego, aby dzieci w przedszkolu w radosnej, przyjaznej atmosferze mogły się bawić, rozwijać i zdobywać umiejętności, któreprzydadzą im się w następnych etapach kształcenia. W urzeczywistnianiu wizji przedszkola jest zaangażowany cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice. Efektem wspólnej pracy będzie przedszkole przyjazne dzieciom, w którym  poczują się one bezpiecznie i dobrze, do którego przyjdą chętnie i z radością. Dla mnie jako dyrektora nic nie jest ważniejsze od bezpieczeństwa dziecka. Rodzice oddając nam swoje dzieci pod opiekę ufają nam, dlatego  nasze działania będą skoncentrowane na tym, żeby każde dziecko w naszym przedszkolu było i czuło się bezpieczne. Nauczyciele i personel admin-obsługowy nieustannie jest uświadamiany( czy to w formie zebrań, na bieżąco, każdy pracownik został poinformowany na piśmie o swoich obowiązkach i dodatkowych czynnościach, chodzi o to, żeby praca naszego zespołu była na coraz wyższym poziomie i nie przyczyniała się do chaosu w pracy, bo przecież od właściwej organizacji zależy dobro dziecka i samych pracowników ) o tym, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie i zdrowie dziecka, dlatego nie wolno nam sobie pozwolić na żadne działania, które mogą przyczynić się do narażenia bezpieczeństwa dziecka. W trosce o bezpieczeństwo dzieci regularnie są przeprowadzane przeglądy techniczne, opracowane regulaminy, instrukcje  i procedury: Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Instrukcja Ppoż, procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku, procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku, procedura bezpieczeństwa podczas wyjść na spacery oraz przebywania na placu zabaw. Każde wyjście jest odnotowywane w zeszycie wyjść, dzieci mają zakładane kamizelki odblaskowe. Dla poprawienia bezpieczeństwa zainstalowaliśmy program jammik do rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu. Została zainstalowana specjalna blokada drzwi głównych od wewnątrz domofon, oraz dzwonek od zaplecza, dzięki temu nikt obcy nie może wejść na teren przedszkola. Została zabezpieczona furtka wyjściowa z terenu przedszkola, place zabaw zostały zabezpieczone dodatkowym ogrodzeniem. Dla poprawy bezpieczeństwa zostały wycięte drzewa, które stwarzały zagrożenie dla dzieci, rodziców, pracowników, kierowców przejeżdzających obok przedszkola oraz budynków sąsiadujących z budynkiem przedszkola. A przede wszystkim został niezwłocznie wymieniony gazowy podgrzewacz wody na elektryczny. Praca w czasie pandemii nie jest łatwa, jednak wypracowane zostały procedury funkcjonowania naszego przedszkola , które umożliwiają nam sprawną pracę i opiekę nad dziećmi. Procedura ta określa również postępowanie w sytuacji pojawienia się u dziecka niepokojących objawów. Opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia ( praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym ( konkursy, wystawy) teraz również drogą internetową, w tym celu została założona grupa na portalu społecznościowym Facebook, gdzie rodzice mogą oglądać występy dzieci z uroczystości przedszkolnych oraz wytwory prac dzieci. Uroczystości są również nagrywane i każdy rodzic otrzymuje nagranie. Podczas uroczystości są wykonywane zdjęcia pamiątkowe, które są wklejane do kroniki przedszkolnej oraz każde dziecko otrzymuje na pamiątkę.

   W przyszłości chciałabym przeprowadzic odwodnienie placu zabaw, ponieważ jego teren podczas pobytu dzieci zamienia się w błoto, teren placu zabaw wymaga też wyrównania. Wraz z Radą Rodziców staramy się o dofinansowanie na remont łazienek dla dzieci i zakup  sprzętów do zabaw w ogrodzie przedszkolnym, bo te, które są teraz już są zniszczone. Bardzo ważne jest odgrzybienie ścian w salach zabaw dla dzieci, nałożenie gładzi, odmalowanie ścian. Trzeba wymienić niedomykające się drzwi w salach zabaw, położyć antypoślizgowe płytki w szatni, ocieplić strop. Ogród przedszkola wymaga modernizacji, chciałabym od frontu zrobić ogród kwiatowy, Prace te jednak w dużej mierze zależeć będą od przyznanych środków przez organ prowadzący.

III Wizja

1.Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 

2.Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 

3.Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 

4.Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, posiadają również kwalifikacje dodatkowe, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 

5.Przedszkole propaguje edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie poprzez aktywność ruchową i poznawczą. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć,

kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

 

6.Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

7. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce  dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

8. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku

lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia

dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

 

9. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.

Potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, znają swoje możliwości i dążą do osiągnięcia sukcesu.

 

IV Cele koncepcji pracy przedszkola

1.Stworzenie optymalnych warunków do wspierania i realizacji wizji i misji

przedszkola.

2.Współdziałanie z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola.

3.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

4.Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a tym, co złe.

5.Organizowanie akcji charytatywnych celem kształcenia u dzieci wrażliwości i empatii.

6.Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 7.Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8.Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 

V Realizacja oferty edukacyjnej przedszkola

1.Program wychowania przedszkolnego zgodne z nową podstawą programową  wychowania przedszkolnego MEN – „Nasze Przedszkole” – wydawnictwo MAC

Projekty i plany opracowane przez nauczycieli przedszkola:

1. Roczny plan pracy przedszkola „ Dbamy o zdrowie”

2. Program adaptacyjny dzieci do przedszkola.

3. Plany do zajęć dodatkowych ( język angielski, logopedia)

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).

6. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

7. Zajęcia dodatkowe:

- zajęcia ruchowe i umuzykalniające

-religia

 

VI Realizacja oferty edukacyjnej przedszkola

Realizując obowiązujące treści programowe nauczyciele wykorzystują metody aktywne, problemowe, twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

1.Kinezjologia edukacyjne wg Paula Dennisona – gimnastyka mózgu.

2.Ruch rozwijający – terapia i wspomaganie rozwoju dziecka np. Weroniki Sherborne.

3.Elementy „Metody Dobrego Startu” – Marta Bogdanowicz – przygotowanie do nauki czytania i pisania.

1. Metody czynne:

· metoda samodzielnych doświadczeń,

· metoda kierowania własną działalnością dziecka,

· metoda zadań stawianych,

· metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

· obserwacja i pokaz,

· osobisty przykład nauczyciela,

· udostępnianie sztuki (przedstawienia teatralne, ilustrowane utwory  literackie, wyjścia do muzeum, dzieła plastyczne).

3. Metody słowne:

· rozmowy grupowe, indywidualne,

· opowiadania,

· zagadki werbalne,

· instrukcje,

· objaśnienia,

· metody żywego słowa.

4.Metody aktywne:

· gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

· gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa,

· techniki parateatralne (zabawa w teatr),

· metoda twórczego myślenia „burza mózgów”

1. Metoda nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska.

2. Techniki relaksacyjne, muzykoterapia – oddziaływanie wychowawcze i terapeutyczne.

3.Technika mandali.

4. Opowieść ruchowa.

5. Zabawy paluszkowe – dziecięce masażyki.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną nauczyciele opierają na stosowaniu metod opartych na metodyce wychowania przedszkolnego.

 

VII Tradycje przedszkola

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Kalendarz imprez i wydarzeń:

· dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków,

· dni świąt nietypowych

· akcja „Sprzątanie Świata”,

· akcja „Cała Polska czyta dzieciom”,

· akcja „Zakrętka” – pomoc niepełnosprawnym,

· akcja ekologiczna „Zbiórka zużytych baterii“

· akcja „Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska“,

· akcja jesienna „Pomagamy zwierzętom  przetrwać zimę”

· bal sylwestrowy

· Światowy Dzień Pluszowego Misia

· spotkanie z Mikołajem,

· akcja zimowa „Dokarmiamy ptaki”,

· Dzień Babci i Dziadka,

· bal karnawałowy,

· zajęcia „Ratujemy i uczymy ratować“ - nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

· powitanie wiosny,

· Światowy Dzień Ziemi,

· Dzień Flagi i Unii Europejskiej

· obchody Dnia Dziecka,

· celebrowanie dnia urodzin naszych przedszkolaków,

· udział w konkursach międzygrupowych, przedszkolnych, gminnych, ogólnopolskich drogą on-line

· spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

 

VIII Współpraca z rodzicami

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu aktywny udział biorą rodzice.

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków

Cele :

· wzmocnienie więzi rodzinnych,

· nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

· zapoznanie rodziców z realizowanym programem, koncepcją, planem pracy przedszkola,

· ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole,

· wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,

· wspieranie rodziców w celu osiągnięcia gotowości podjęcia nauki w szkole przez dziecko,

· przekazywanie informacji o gotowości szkolnej dziecka,

· udzielanie porad, wskazówek przez nauczycieli, specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności dziecka,

· podnoszenie świadomości edukacyjnej,

· promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Formy współpracy z rodzicami :

·rozmowy indywidualne  ( konsultacje )

· zebrania ogólne i grupowe,

· dni otwarte: on-line

· spotkania okolicznościowe- uroczystości grupowe 

· angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy,

· prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców ( informacja na tablicy : tematyka miesiąca, piosenki, jadłospis również na stronie internetowej

· organizacja pedagogizacji dla rodziców,

· organizacja uroczystości i imprez z udziałem rodziców,

· włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

· prowadzenie wystawek prac plastycznych.

 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA OD 2020 DO 2025:

( priorytety)

– Rozwój świadomego dbania o zdrowie oraz doskonalenie sprawności ruchowej w celu wszechstronnego rozwoju dziecka

*

- Kształtowanie u dzieci zachowania postaw proekologicznych

*

-Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

*

- Wzmacnianie współpracy przedszkola z rodzicami oraz pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.

*

– Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.

 

ROK 2020/2021

„JESTEM POLAKIEM-PRZEDSZKOLAKIEM   wpisz z 2020 r”

Cel: Rozbudzenie w dzieciach tożsamości narodowej .

Zadania i sposoby realizacji:

 • umożliwienie dzieciom poznania poszczególnych regionów Polski,
 • zdobywanie wiedzy na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji, języka ,regionalnej kuchni,
 • poznanie historii, legend,podań, wierzeń poznawanych regionów,
 • zdobywanie wiedzy na temat wybitnych Polaków i ich wkładu w rozwój regionów , w których żyli i tworzyli,
 • organizowanie dni ,podczas których dzieci poznają poszczególne regiony Polski,
 • tworzenie w salach kącików patriotycznych z elementami tożsamości narodowej ( flaga,godło, mapa Polski) i regionalnej,
 • spotkania z artystami ludowymi,
 • udział w konkursach patriotycznych,
 • słuchanie muzyki Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

ROK 2020/2021

„EDUKACJA ZDROWOTNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA”

Cel:Kształtowanie nawyków higienicznych, zdrowotnych i aktywności ruchowej wśród dzieci.

Zadania i sposób ich realizacji:

-kształtowanie u dzieci podstawowych nawyków higienicznych podczas korzystania z łazienki, po spacerze, po zabawie,

 • pobudzanie dzieci do większej aktywności ruchowej poprzez wykorzystanie znanych metod pracy(C.Orffa,R. Labana.W.Sherbone)
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • propagowanie zdrowego stylu żywienia,
 • organizowanie dni otwartych dla rodziców, podczas których propagowane będą zasady zdrowego i poprawnego stylu życia i żywienia,
 • kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • dbanie o zdrowie psychiczne,
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w społeczności przedszkolnej,
 • pogadanki na temat zdrowego żywienia i potrzeby aktywności na świeżym powietrzu,
 • codzienne wyjścia na spacer i ogrodu przedszkolnego,
 • udział dzieci w codziennych ćwiczeniach gimnastycznych

Rok 2021/2022

„DBAJMY O ŚRODOWISKO- ZIEMIA TO NIE WYSYPISKO”

Cel:Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych.

Zadania i sposoby realizacji:

 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby najbliższego środowiska naturalnego,
 • kształtowanie właściwej postawy szacunku wobec przyrody , jej zasobów,
 • rozumienie roli czystego powietrza i wody dla prawidłowego rozwoju roślin i zwierząt,
 • ukazanie walorów estetycznej harmonii panującej w przyrodzie i znaczenie przyrody w życiu człowieka,
 • kontynuacja współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska naturalnego,
 • udział w różnorodnych akcjach o tematyce proekologicznej(np.”Czyste powietrze wokół nas”,”Kubusiowi Przyjaciele Natury”itp),
 • współpraca z Sanepidem,
 • udział w akcjach” Sprzątanie świata”,obchody „Dnia Ziemi”,”Dniawody”,”Dnia ekologa”,

„Dnia psa”,”Dniakota”,”Światowego Dnia Zwierząt”itp,

 • sadzenie drzewek w przedszkolnym ogródku oraz zakładanie ogródków przez każdą grupę,
 • wykonywanie karmników oraz dokarmianie ptaków zimą,
 • kontynuowanie zbierania korków plastikowych i baterii,
 • współpraca z Nadleśnictwem w Lubartowie, spotkanie z leśnikiem,
 • uzupełnianie kącików przyrodniczych o dodatkowe pomoce,
 • uczestniczenie w wycieczkach w celu poznania i odkrywania otaczającej przyrody

Rok 2022/2023

„PRZEDSZKOLAK POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM”

CEL: Rozbudzenie w dzieciach poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej

Zadania i sposoby realizacji:

 • poznanie kultury, zwyczajów, piękna, sztuki wybranych krajów europejskich,
 • edukacja wielokulturowa: odrzucenie wszelkich form dyskryminacji, poznanie i akceptacja

różnorodności,

 • organizowanie dni poszczególnych krajów europejskich,
 • organizowanie konkursów plastycznych, quizów, wiedzy o krajach europejskich,
 • poznanie znanych postaci ,nauka tańców narodowych i ludowych typowych dla danego kraju,
 • zapoznanie z brzmieniem języka obowiązującego w poznawanym kraju,
 • wirtualne zwiedzanie krajów europejskich,
 • organizowanie Dnia Europejczyka, Dnia Unii Europejskiej.

ROK 2023/2024

„W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

CEL: Rozbudzenie w dzieciach zainteresowań krajoznawczo-podróżniczych oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

Zadania i sposoby realizacji:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym , przyrodniczym i technicznym,
 • umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • kształtowanie u dzieci zainteresowań krajoznawczo -podróżniczych,
 • kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej,
 • połączenie edukacji przyrodniczej, społecznej i twórczości artystycznej(plastycznej i technicznej),
 • udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych, podczas których zwiedzimy i poznamy różne kraje świata, ich przyrodę, kulturę ,zwyczaje itp.

 

ROK 2024/2025

” NASZE EMOCJE I UCZUCIA’

Cel: Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych muzycznych i ruchowych.

Zadania i sposoby realizacji:

 • dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji,
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności,
 • budowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie,
 • dziecko rozpoznaje i nazywa uczucia innych wyrażane w różnych formach,
 • dostrzega różnice w drugiej osobie i akceptuje je,
 • uczy się szacunku do drugiego człowieka,
 • umie odróżnić emocje pozytywne od negatywnych ze względu na ich znaczenie dla psychiki,
 • bierze czynny udział w grach, zabawach i zadaniach grupowych,
 • szanuje zdanie i opinie innych osób niezależnie od ich zgodności z moimi,
 • respektuje uwagi nauczyciela i rodziców dotyczące sposobu zachowania się w określonych sytuacjach.

 

Zadania z Koncepcji zaplanowane na poszczególne lata , realizowane są w miarę możliwości przez cały okres trwania Koncepcji.Zadania te przenikają i uzupełniają się nawzajem, ze szczególnym uwypukleniem zadania na dany rok.

 

IX Współpraca ze środowiskiem

W pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej prowadzona jest współpraca z instytucjami na naszym terenie. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu

rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Cele współpracy:

· Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.

· Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.

· Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

· Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Instytucje, z którymi współpracujemy:

·  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku

· Informator Brzeski

· Ośrodek Pomocy Społecznej w  Brzesku,

· Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,

· Biblioteka Pedagogiczna w Brzesku

· Komisariat Policji w Brzesku

· Państwowa Straż Pożarna w Brzesku

 

X Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

· ciekawe świata, mające poczucie własnej wartości,

· ufne w stosunku do nauczycieli,

· radosne,

· aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

· uczciwe i prawdomówne,

· kulturalne i tolerancyjne,

· świadome zagrożeń.

Dzieci w naszym przedszkolu posiadają prawa i obowiązki wynikające z Konwencji praw dziecka.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej

wykazuje :

· motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

· zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

· umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,

korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

· umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

· umiejętność współpracy w grupie

· umiejętność radzenia sobie z trudnościami

· tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

· samodzielność,

· odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:

· zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w

zrozumiały dla nich sposób

· wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

· podstawowa wiedzę o świecie;

umie:

· cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy

samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

· praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

· zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność

fizyczną

· zasad kultury współżycia i postępowania,

· kultury i dziedzictwa własnego regionu, symboli narodowych,

· zasad poszanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

· występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

· chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

· wykazywać inicjatywy w działaniu,

· wyrażania swoich uczuć;

 

XI System diagnozy i badania osiągnięć dzieci

Badanie osiągnięć dzieci w Przedszkolu odbywa się na podstawie:

· arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,

· prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

· teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły,

· materiałów reportażowych (zdjęć),

· rozmów.

Schemat badania osiągnięć dzieci i diagnozy gotowości szkolnej:

1.Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka. Bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników obserwacji, wspomaganie rozwoju, praca według indywidualnego programu (w razie

konieczności).

2. Półroczna ocena realizacji założonych zadań; wnioski do dalszej pracy.

3. Bieżące wspieranie rozwoju dziecka.

4. Przeprowadzenie diagnozy dziecka, wnioski do dalszej pracy.

5. Poinformowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie końcowej.

6. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej.

 

XII Nauczyciel naszego przedszkola

·Posiada wymagane kwalifikacje zawodowe.

·Ma świadomość koncepcji pracy przedszkola.

·Dzieli się doświadczeniem zawodowym.

·Wykazuje potrzebę uzupełniania swoich kwalifikacji.

·Cechuje go otwarty styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim.

·Wykazuje umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych.

·Posiada umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka.

·Potrafi odpowiednio pracować z dzieckiem o zaburzonym rozwoju.

·Cechuje go wysoki poziom kultury osobistej.

·Jest komunikatywny, partnerski, twórczy i taktowny.

·Współdziała z zespołem pracowników przedszkola.

·Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania

XIV Promocja przedszkola

Jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką jest właściwa promocja przedszkola. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor, nauczyciele jak i pozostali pracownicy.

Działania promocyjne obejmują:

1.Prezentowanie przez wszystkich pracowników przedszkola życzliwej postawy wobec klientów przedszkola;

2.Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;

3.Prowadzenie strony internetowej przedszkola;

4. Prowadzenie grupy na portalu Facebook

5.Prezentacja ciekawych wydarzeń z życia przedszkola w lokalnych mediach;

6. Zapraszanie gości na uroczystości przedszkolne;

7. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dzieci rozpoczynających

edukację przedszkolną (dni adaptacyjne);

8.Udział w imprezach środowiskowych;

9.Dbałość o estetykę wewnętrzną i na zewnątrz budynku.

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku i zatwierdziła ją Uchwałą nr 1 /2020/2021 do realizacji na zebraniu

w dniu 14 września 2020r.

Koncepcja pracy przedszkola na lata

2020 – 2025 została przedstawiona

i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu  dopisz czy bez zebrania moglo być zaopiniowanie..2020r.