Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku

Praca w czasie wakacji

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/publiczneprzedszkolenr7/2-wniosek-porozumienie-dopiero-gdy-dyzur(1).docx

Porozumienie w sprawie świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7 w BRZESKUw okresie wakacji:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/publiczneprzedszkolenr7/3-porozumienie-gdy-juz-bedzie-dyzur-nie-wczesniej.docx

Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu

Publicznego Przedszkola nr 7
 w Brzesku w okresie wakacyjnym

od 3 lipca 2023 r. do 29sierpnia 2023 r.

 

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

 

 1. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
 2. Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2023r

Co robi Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do przedszkola

w okresie od 3lipca 2023 r. do 29sierpnia 2023 r.?

 1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola  wg. harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący i  oddać wypełniony wniosek /deklarację do 30 kwietnia 2023 r.,
 2. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. W okresie od 15 maja do 31 maja 2023 r. przyjmowane będą zapisy dzieci

 z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.Zainteresowany Rodzic indywidualnie kontaktuje się
z poszczególnym przedszkolem pracującym wg.harmonogramu.

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych w Arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Grupa przedszkolna liczy do 25 dzieci (ogólnodostępna)
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym może dojść do łączenia dzieci z różnych grup zbliżonych wiekowo.
 4. Zasady odpłatności:
 • Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie  z góry na 3 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie pracy w wyznaczonym okresie na konto danego Przedszkola. nr konta Pp Nr 7 89859100070100090180340001  ( tel. 14 6849447)
 • Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy.
 • Pobyt dzieci odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.
 • Nie będzie zwrotu za pojedyncze, wybiórcze dni nieobecności dziecka.
 • Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 10zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą  godzinę dodatkową ponad podstawę programową).
 • Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym Rodzice wnoszą opłaty za pobyt z góry w pierwszych trzech dniach z dopiskiem”okres wakacyjny”
 • Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 10zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą zadeklarowaną i rozpoczętą godzinę dodatkową ponad podstawę programową).
 • Rodzice dzieci sześcioletnich ( realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie według stawki obowiązującej w Przedszkolu.
 1. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić.
 2. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 3. Przedszkole może przyjąć dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym

 

W okresie 29.08.2023 r. do 31.08.2023 r. odbędą się dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych.

 

 

 

Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu

Publicznego Przedszkola nr 7
 w Brzesku w okresie wakacyjnym

od 18 lipca 2022 r. do 29lipca 2022 r.

 

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

 

 1. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
 2. Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2022r.

Co robi Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do przedszkola

w okresie od 18 lipca 2022 r. do 29lipca 2022 r.?

 1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola  wg. harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący i  oddać wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2022 r.,
 2. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. W okresie od 16 maja do 31 maja 2022 r. przyjmowane będą zapisy dzieci

 z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.Zainteresowany Rodzic indywidualnie kontaktuje się
z poszczególnym przedszkolem pracującym wg.harmonogramu.

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych w Arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny, w okresie od 18 lipca 2022r do 29 lipca 2022r.
 2. Grupa przedszkolna liczy 25 dzieci (ogólnodostępna)
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym może dojść do łączenia dzieci z różnych grup zbliżonych wiekowo.
 4. Zasady odpłatności:
 • Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie  z góry na 3 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie pracy w wyznaczonym okresie na konto danego Przedszkola.
 • Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy.
 • Pobyt dzieci odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.
 • Nie będzie zwrotu za pojedyncze, wybiórcze dni nieobecności dziecka.
 • Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 7zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą  godzinę dodatkową ponad podstawę programową).
 • Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym Rodzice wnoszą opłaty za pobyt z góry do 13.07.2022 r. z dopiskiem”okres wakacyjny”
 • Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 7zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą zadeklarowaną i rozpoczętą godzinę dodatkową ponad podstawę programową).
 • Rodzice dzieci sześcioletnich ( realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie według stawki obowiązującej w Przedszkolu.
 1. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić.
 2. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 3. Przedszkole może przyjąć dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym

 

W okresie 29.08.2022 r. do 31.08.2022 r. odbędą się dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych.

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W OKRESIE WAKACYJNYM *

Proszę o przyjęcie mojego dziecka na  do Publicznego Przedszkola Nr 7 w Brzesku

w okresie od……………..do………………..

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA(wypełniać drukiem)

 

 1. Imię i nazwisko dziecka …....................................................................................................

 

 1. Data urodzenia ….................................................................................................................

 

 1. Pesel  ……………………………………………………………………………………..

 

 1. Adres zamieszkania …..........................................................................................................

 

 1. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ opiekunów prawnych/

 

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

 

 

 

 

Miejsce zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

 

Telefon kontaktowy (domowy, komórkowy)

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe

 1. INNE INFORMACJE

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dołączyć ksero dokumentu)

TAK*

NIE*

Ograniczone prawa rodzicielskie jednego z rodziców (jeżeli TAK, prosimy o kopię wyroku sądu)

TAK*

NIE*

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, karta „Brzeska Rodzina Trzy Plus”

TAK*

 

NIE*

 

Dziecko ma rodzeństwo w przedszkolu ( zniżka naliczana na każde kolejne dziecko)

TAK*

NIE*

 

 

Inne ważne  informacje dziecku:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA, OŚWIADCZENIA RODZICÓW

Deklaruję czas pobytu dziecka (podane godziny zobowiązują rodzica do ich przestrzegania)

 

w godzinach od …….… do …………

Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków (zaznaczyć właściwe znakiem X)

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

 

 

 

 

1. Oświadczam, że zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny zobowiązuję się do dokonania wpłaty za żywienie najpóźniej do 13 lipca 2022r.

*W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie skreślone z listy

 

……………….………………… …………………………………..

podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 1. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola pracującego w okresie wakacji

Oświadczam, że będę osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola.

 1. ………………………………………………………………………………………… Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego matki/prawnego opiekuna
 2. ………………………………………………………………………………………… Imię i nazwisk, nr dowodu osobistego, ojca/opiekuna prawnego

Jednocześnie do odbioru naszego dziecka z przedszkola upoważniam/y następujące wymienione poniżej pełnoletnie osoby. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za bezpieczeństwo mojego dziecka, od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną osobę.:

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Imię i nazwisko

 

Brzesko

 

 

 

 

Data

(czytelny podpis matki, opiekuna prawnego) 

(czytelny podpis ojca, opiekuna prawnego)

         

 

 

V.INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.).  dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia  niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane we wniosku są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Dane podawane są dobrowolnie.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku .
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, adres e-mail: iod-domagala@poczta.okay.pl lub pisemnie – adres naszego przedszkola.
 3. Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu.
 4. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny.

 

 

Brzesko, dnia …………..…………       

 1.  

Czytelny podpis rodziców składających oświadczenie

 

                            

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

…………………………., dnia …………..…………      

 

 

.....................................     ………………………………..

Czytelny podpis rodziców składających oświadczenie

 

 

 

 

*Wniosek składają rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 do 30.04.2022r

Rodzice dzieci  innych przedszkoli, w podanym późniejszym terminie od 16 maja