Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzesku

Od Ministra Zdrowia

Warszawa, 03 marca 2022 ZPR.740.1.2022.AW Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia. U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia). Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach1): ? roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne2) , ? klasa III szkoły podstawowej, ? klasa VII szkoły podstawowej, ? klasa I szkoły ponadpodstawowej, ? ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia. 1) Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń profilaktycznych w tym testów przesiewowych i badań bilansowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540). 2) W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej 2 Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i dobry start w szkole. Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. Uwrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie. Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka www.medycynaszkolna.imid.med.pl. Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia Waldemar Kraska Sekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/

 

Szanowni Państwo,

w wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych opracowane zostały narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej.

Materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców oraz nauczycieli.

Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych na temat dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Osobne propozycje zajęć zostały przygotowane również dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej .

Mogą one stanowić pomoc w prowadzonej przez nich pracy z dziećmi
i młodzieżą. Zawarte w materiałach informacje stanowią źródło rzetelnej wiedzy na temat zasad dbania o zdrowie zębów, ich walor edukacyjny jest natomiast istotny z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej realizowanej obowiązkowo w szkołach.